CRÜ – El Calabacín Ideal para Consumir Crudo | Recetas con Calabacín | Cultivado en Almería | Eat it Raw

Logo en verde con letras blancas que dice "Crü Eat It Raw". Esta imagen se utiliza como imagen principal en la página de inicio.

Idiomes

Política de privadesa

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, “RGPD”), us informem tot seguit de la nostra política de protecció de dades.

 

Dades del Responsable del tractament.

 

Denominació social: SEMILLAS FITÓ, SAU
NIF: A08469215

Adreça postal: c/ Selva de Mar, núm. 111 (08019 Barcelona)

Telèfon: + 34 933036360

Correu electrònic: info@semillasfito.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD): rgpd@neus

 

Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades.

 

A continuació trobareu una taula identificant, la finalitat del tractament de les vostres dades personals, és a dir, el motiu pel qual Semillas Fitó tracta les vostres dades personals, la base legal que permet el tractament per a la finalitat indicada i el termini de conservació de les vostres dades.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE LEGAL

TERMINI DE CONSERVACIÓ

La gestió de la vostra participació en el procés de selecció que ha motivat l’enviament del vostre c.v. a través de la nostra web, així com, si escau, per a la gestió de la vostra participació en futurs processos de selecció de Semillas Fitó que s’ajustin al vostre perfil professional.

Execució de l’acord derivat de l’emplenament del formulari de contacte habilitat a l’efecte de participar el procés de selecció que ha motivat l’enviament del vostre currículum i, si escau, el consentiment que ens ha estat atorgat per a la gestió de la vostra participació en futurs processos de selecció de Semillas Fitó que s’ajustin al perfil professional.

Mentre duri el procés de selecció, si finalment no heu estat seleccionat.

Si heu prestat el consentiment per al tractament de les vostres dades amb la finalitat de gestionar la vostra participació en futurs processos de selecció que s’ajustin al seu perfil professional, durant el termini màxim de dos (2) anys a comptar de la data en què els vàreu facilitar (per considerar que després d’aquest període la informació del vostre c.v.  estarà desactualitzada).

La gestió de la sol·licitud d’informació sobre productes de Semillas Fitó per part de l’interessat.

Execució de l’acord derivat de l’emplenament del formulari de contacte habilitat a l’efecte de sol·licitar informació sobre productes de Semillas Fitó.

Fins que ens comuniqueu de forma expressa la vostra voluntat de deixar de rebre aquesta informació.

La gestió de la sol·licitud de visita de cultius d’assaig de Semillas Fitó per part de l’interessat.

Execució de l’acord derivat de l’emplenament del formulari habilitat per poder sol·licitar una visita a cultius d’assaig de Semillas Fitó.

Fins que hàgiu fet la visita al cultiu d’assaig de Semillas Fitó.

Gestió, si escau, dels vostres drets com a interessat.

El compliment d’una obligació legal aplicable a Semillas Fitó.

Durant el temps necessari per resoldre les peticions i/o reclamacions.

En cas que Semillas Fitó tracti les vostres dades personals per a una finalitat diferent de la recollida a la taula anterior, Semillas Fitó us informarà abans del tractament sobre la finalitat d’aquest, i us facilitarà qualsevol altra informació addicional pertinent d’acord amb la legislació aplicable. També us sol·licitarà, si escau, el vostre consentiment, si és necessari per justificar un tractament legítim.

 

Així mateix, us informem, que al marge dels períodes de retenció que hem indicat anteriorment, conservarem les vostres dades durant els terminis de prescripció preceptius per complir les nostres obligacions legals, i per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa corporativa relativa als períodes d’arxiu i retenció de documentació.

 

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament.

 

Us informem que les vostres dades no es comunicaran tercers, excepte per obligació legal.

 

Addicionalment, us informem que, en determinats casos, podem comunicar les vostres dades a altres entitats (incloses empreses del Grup Fitó), com a encarregats de tractament de les dades titularitat de Semillas Fitó. A més, de conformitat amb el que preveu l’article 28 del GDPR, hem signat un contracte que legitima l’accés de les entitats esmentades a les dades personals i que inclou les obligacions que s’han de contemplar en el tractament.

 

D’entre els encarregats de tractament indicats, cal esmentar l’empresa BIZNEO SOLUTIONS, S.L., titular de la plataforma utilitzada per Semillas Fitó per a la gestió dels processos de selecció de personal.

Transferències internacionals

 

Semillas Fitó no fa transferències internacionals de les vostres dades personals. No obstant això, l’accés a les vostres dades per part d’encarregats del tractament pot comportar necessàriament la transferència internacional de dades que, en qualsevol cas, seran dutes a terme basades en una decisió d’adequació (tercer país que garanteix un nivell de protecció adequat), o mitjançant les garanties adequades (clàusules tipus de protecció de dades, normes corporatives vinculants). Aquesta informació és a disposició dels interessats, i la poden sol·licitar per correu electrònic a l’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades.

 

Drets de l’interessat.

 

A continuació, us informem que, amb relació al tractament de les vostres dades de caràcter personal, teniu dret:

 

  • A obtenir confirmació sobre si a Semillas Fitó estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
  • A sol·licitar l’accés, la rectificació de dades inexactes o incompletes i, si escau, la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si les conservarem únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la vostra situació particular, oposar-vos al tractament de les vostres dades, si deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • A rebre les dades personals que us incumbeixin i que ens hàgiu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedim. En aquest sentit, podeu sol·licitar que transmetem directament, si és tècnicament possible, les vostres dades personals al responsable del tractament que ens indiqueu en la vostra comunicació.
  • A retirar-ne el consentiment, en cas d’haver facilitat el consentiment per a una finalitat concreta. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

Podeu exercir els vostres drets en qualsevol moment i de forma gratuïta, dirigint un correu electrònic a rgpd@semillasfito.com, signada digitalment (DNI electrònic o un altre certificat reconegut), o mitjançant una comunicació escrita dirigida a SEMILLAS FITÓ, SAU, amb domicili a efectes de tractament de protecció de dades, al carrer Selva de Mar 111, 08019 Barcelona (Ref. RGPD). El contingut de la vostra sol·licitud ha d’incloure: el nom i els cognoms; fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o altre document vàlid que l’identifiqui i, si cal, de la persona que el representi, així com el document o l’instrument electrònic acreditatiu d’aquesta representació; detall de la petició que realitza i documents acreditatius d’aquesta, si cal; adreça a efectes de notificacions; data i signatura; i podeu obtenir informació addicional adreçant-vos al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

 

Finalment, si considereu que el tractament de les vostres dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no esteu satisfet amb l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon +34 901 100 099, o bé +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, dirigint-vos al web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf; (iii) presencialment al carrer Jorge Juan 6 (28001) de Madrid.